Drukuj

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

ZASADY OGÓLNE SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za rozwój poszczególnych sportów odpowiadają odpowiednie polskie związki sportowe. To one programują i realizują szkolenie sportowe, współdziałając z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także organizują i prowadzą system współzawodnictwa w swoich sportach.

Od wielu lat funkcjonuje w kraju jednolity system klasyfikacji sportowej w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec zwany Systemem Sportu Młodzieżowego, umożliwiający dokonanie:

  • oceny efektów szkolenia w poszczególnych sportach;
  • planowania i organizowania szkolenia sportowego, zawodów sportowych;
  • oceny zaplecza dla reprezentacji kraju w różnych kategoriach wiekowych;
  • określenia potencjału sportowego poszczególnych sportów, województw, powiatów, miast, gmin i klubów.

Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym oraz przygotowanie ich do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

System Sportu Młodzieżowego obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Podsystem szkolenia sportowego opisany został w następujących Programach współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki :

  • „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz zadanie Trener w roku 2015”;
  • „Program dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanych w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2015”;
  • „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015, związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Uniwersjadzie w sportach letnich i zimowych”.

Szkolenie kadr wojewódzkich młodzika /KWM/ realizują wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe /WISS/, a szkolenie w pozostałych kategoriach wiekowych polskie związki sportowe /pzs/ lub ogólnokrajowe stowarzyszenia i związki stowarzyszeń prowadzące działalność w zakresie sportu wyczynowego.

Podsystem szkolenia, podporządkowany jest celom perspektywicznym, a więc ukierunkowany na identyfikację utalentowanych zawodników, którzy w trakcie zaplanowanego wieloletniego procesu szkolenia rozwijać będą swoje indywidualne predyspozycje, tak by poprzez kolejne etapy treningu walczyć o czołowe lokaty na najważniejszych międzynarodowych zawodach mistrzowskich w kategorii seniorów.

Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje różne formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia nadmiernej lub nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, zależnie od kategorii wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie osiągnięcia na danym etapie szkolenia lecz sukces sportowy w dalszej perspektywie czasowej. Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało ujęte w system punktacji opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od młodzika do młodzieżowca, w każdym ze sportów objętych SSM.

Założenia organizacyjne i finansowe „Systemu Sportu Młodzieżowego” są opracowywane corocznie przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i zatwierdzane do realizacji przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Pobierz artykuł w formacie Adobe PDF

msitur      171dcb43f9e1ec5f1d69054d2e1bf253      49ee2ed71263f861e920ca7438b2a544    918af8c200d9f3579d32073298e218ca           head logo